Domácí zdravotní péče v Karlovarském kraji

 
Ve vyspělých zemích je domácí zdravotní péče (neboli Home Care) považována za systém zdravotní péče, který:

  • udržuje rodinu pohromadě i v době nemoci,
  • zlepšuje psychický stav nemocných a umožňuje trvalou podporu Vaší rodiny,
  • zlepšuje fyzický stav nemocných, vylučuje nakažení nemocničními infekcemi, urychluje hojení a umožňuje trvalou podporu Vaší rodiny,
  • snižuje náklady na zdravotní péči (mimo jiné i díky rychlejšímu uzdravení).

Lidé se po staletí léčili pouze v kruhu rodiny, teprve poslední desetiletí přenesla léčbu do ústavů, mimo domov. Dnešní doba však stále více umožňuje dalším a dalším pacientům léčit se doma, kde se o ně starají kvalifikované zdravotní sestry. Dnes může probíhat doma i léčba, která dříve byla bez pobytu na nemocničním lůžku jen těžko myslitelná.

Proč zůstávat v nemocnici kvůli třeba jen injekcím nebo převazu rány? Nemohla by to provést kvalifikovaná zdravotní sestra u Vás doma - u pacienta? Ale samozřejmě mohla!

A to je princip domácí zdravotní péče, protože „Málokdo se do nemocnice těší...“


 
 
 
 

Domácí zdravotní péče

 
Po indikaci - ordinaci zdravotní péče ošetřujícím lékařem je klient navštíven vybraným pracovníkem domácí péče, který provede vstupní pohovor, vyšetření klienta a zhodnocení stavu vlastního sociálního prostředí. Seznámí klienta s rozsahem výkonů a frekvencí domácí péče, dohodne se s klientem na harmonogramu odborné i laické péče, která bude v působnosti agentury, klienta a jeho blízkých.

Je-li nutno provést v zájmu kvality poskytované domácí zdravotní péče určité úpravy ve vlastním sociálním prostředí klienta, například umístění lůžka, vybavení kompenzačními pomůckami, přístroji atp., je po dohodě s klientem přizpůsobeno prostředí nejen pro poskytování domácí zdravotní péče, ale i pro pohodlí klienta.

Pokud je indikována domácí péče v průběhu hospitalizace klienta nebo po jednodenním zákroku, je vhodné, aby ke kontaktu s klientem došlo ještě v průběhu pobytu klienta v zařízení tak, aby se pracovník domácí péče dohodl o dalším vhodném postupu s ošetřujícím lékařem i personálem. Domácí péče je v tomto případě zahájena v den následující po propuštění klienta, nebo bezprostředně po provedení jednodenního zákroku.

 
 
 
Kdo je ošetřujícím lékařem?

Pro účely indikace domácí zdravotní péče je ošetřujícím lékařem zejména praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost. Jedná se o lékaře, kteří působí v primární péči.

Domácí péči může indikovat i odborný lékař, který o Vás pečuje v průběhu hospitalizace, ale pouze po dobu 14 dnů po propuštění z lůžkového zdravotnického zařízení. V tomto případě se jedná o lékaře působícího v systému sekundární a terciární zdravotní péče.

Odborný lékař, který propouští klienta po hospitalizaci nebo po jednodenním operačním zákroku, či výkonu, je maximální rozsah indikace domácí péče 14 dnů. Domácí péče je v tomto případě zahájena v přímé návaznosti na den ukončení hospitalizace klienta. První a poslední den hospitalizace klienta je pro účely úhrady domácí péče z fondu zdravotního pojištění vnímán jako „půlden“.

 
 
 
POUKAZ NA VYŠETŘENÍ / OŠETŘENÍ DP - předpis - ordinace domácí péče

Ošetřující lékař po zhodnocení celkového zdravotního stavu klienta – pacienta i stavu jeho vlastního sociálního prostředí, ve spolupráci s naší agenturou domácí zdravotní péče vystaví pro klienta POUKAZ NA VYŠETŘENÍ / OŠETŘENÍ DP pro odbornost 925 - domácí zdravotní péči na tiskopisu 06 s pořadovým číslem 1. Tento tiskopis vyplní kompletně, včetně všech požadovaných zdravotních údajů o klientovi, stupni jeho mobility a doplní další náležitosti. Na tiskopis 06 uvede příslušný typ návštěvy. V domácí zdravotní péči existují zatím čtyři typy návštěv. Jednotlivé typy se liší pouze časovým rozsahem.

V případě akutních změn zjištěných na celkovém zdravotním stavu klienta je naše agentura domácí zdravotní péče povinna okamžitě informovat ošetřujícího lékaře, popřípadě zajistit kontakt na odpovídající formu zdravotní péče, jinak hrozí zanedbání povinné péče.

Seznam kódů zdravotních úkonů je uveden zde.

 
 
 
 
 
 

Komu je určena domácí péče?

 
Domácí péče je určena právě Vám a Vašim rodinným příslušníkům a blízkým v takové životní situaci, kdy dojde ke změně zdravotního stavu, kterou již nelze zvládnout laickou péčí a je nutné na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře zahájit poskytování odborné zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí.
Domácí zdravotní péče je poskytována ve vlastním domově klienta. Může být poskytována v domácím prostředí jeho blízkých nebo v zařízení, které vlastní domácí prostředí klienta trvale nahrazuje.

Naše agentura domácí péče je vybavena přístroji a pomůckami, které nejen zajišťují včasnou diagnostiku a terapii, ale současně pomáhají zvýšit komfort poskytované domácí péče. Můžeme říci, že jsme takovou nemocnicí na „ kolečkách“.

Požadavky na Materiální, věcné a technické podmínky pro poskytování domácí zdravotní péče jsou uvedeny ve vyhlášce č. 221 ze dne 30. června 2010 o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení.


 
 
 
 

Formy domácí péče

 
Dlouhodobá domácí péče

Je určena chronicky nemocným klientům, jejichž zdravotní i duševní stav si vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou domácí péči kvalifikovaného personálu. Obvykle se jedná o klienty po mozkových příhodách, s roztroušenou sklerózou, komplikovanou cukrovkou, klienty s plným i částečným ochrnutím, nebo o klienty se závažným duševním onemocněním, s imunodeficitem, či chronickou bolestí.

Tato forma domácí péče obsahuje aktivity zdravotního i sociálního charakteru. Jedná se o tzv. integrovanou formu domácí péče nazývanou komplexní domácí péče, která je poskytována v rozsahu měsíců i několika let.

Příklady dlouhodobé domácí péče jsou uvedeny zde.
 
 
 
Preventivní domácí péče

Je určena všem skupinám klientů, u nichž doporučí ošetřující lékař v pravidelných intervalech preventivní monitorování zdravotního a duševního stavu. Pracovníci domácí péče provádí měření fyziologických funkcí, monitorují celkový stav klienta a případné změny ihned signalizují ošetřujícímu lékaři. Tato forma domácí péče je poskytována v takové frekvenci týdně nebo měsíčně, kterou na základě celkového stavu klienta určí ošetřující lékař.

Příklady preventivní domácí péče jsou uvedeny zde.


 
 
 
 
 
Domácí hospitalizace

Součástí domácí péče je specializovaná péče určená klientům v pooperačním a poúrazovém stavu. Tato forma domácí péče je vhodná také pro klienty s kardiovaskulárním a neurologickým onemocněním, včetně imunodeficitů. Specifickou skupinou jsou děti, u kterých dochází v porovnání s ostatními věkovými kategoriemi klientů v domácí péči k zjevně rychlejší rekonvalescenci. Tato forma domácí péče je poskytována v rozsahu dnů nebo týdnů.

Příklady domácí hospitalizace jsou uvedeny zde.


 
 
 
Jednorázová zdravotní péče

Jedná se o jednorázové aplikace injekcí, odběry biologického materiálu. Zde nedochází k pravidelně se opakujícím návštěvám zdravotní sestry.