Jednatelka společnosti Pavla Andrejkivová - LADARA s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místa pro rok 2020


Projekt podpory Ministerstva zdravotnictví specializačního vzdělávání v nelékařských oborech 2020Obor Počet míst
Domácí a hospicová péče 2
Organizace a řízení ve zdravotnictví 1

Termín a místo podání přihlášek:
Uchazeči doručí do 31.5.2020 přihlášku do výběrového řízení na adresu společnosti Pavla Andrejkivová – LADARA s.r.o., Čankovská 1021/19, Karlovy Vary 360 05, přihlášky podané po termínu budou vyřazeny.
Obálka musí být označena zpáteční adresou uchazeče a nadepsána „Výběrové řízení RMN 2020, obor…“

Náležitosti výběrového řízení:
  1. Přihláška Příloha č. 1 formulář „Přihláška“, včetně fotografie,
  2. Vyplněný osobní dotazník Příloha č. 2 „Osobní dotazník“,
  3. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem vyhlašovatele),
  4. Výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem vyhlašovatele),
  5. Neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
  6. Neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal,
  7. Přehled odborné praxe.

Kritéria výběrového řízení:
  1. Splnění podmínek pro podání žádosti k výběrovému řízení
  2. Kvalifikační předpoklady + délka praxe
  3. Komunikační předpoklady

Způsob hodnocení:
Každé kritérium bude hodnoceno maximálně 10 body.
V Karlových Varech dne 7.5.2020 Pavla Andrejkivová
jednatelka společnosti
Pavla Andrejkivová - LADARA s.r.o.
Čankovská 1021/19
360 05 Karlovy Vary