Rezidenční místa 2022

 
Výběrové řízení na rezidenční místa 2022 pro vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

 
Vyhlašovatel:

Pavla Andrejkivová - LADARA s.r.o. - agentura domácí a hospicové péče

na základě zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změněn některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních ,místech)

 
vyhlašuje 2. kolo

 
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA 2022 pro vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a to v oboru

 
1. Seznam rezidenčních míst

Všeobecná sestra - Domácí a hospicová péče

Počet rezidenčních míst - 1

 
2. Lhůta pro podání přihlášky s přílohami podle bodu 4. je do 26.8.2022 do 15:00 hod. včetně

(přihlášky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení)


 
3. Adresa a způsob podání přihlášky:

Poštou:

Pavla Andrejkivová - LADARA s.r.o.

Čankovská 1021/19

360 05 Karlovy Vary


 
Osobně:
V pracovních dnech PO až PÁ od 7:00 do 14:30 hod. na výše uvedenou adresu Pavla Andrejkivová, Čankovská 1021/19, Karlovy Vary.

Obálka musí být opatřená zpáteční adresou uchazeče a s označením "Výběrové řízení: Rezidenční místa 2022 - NEOTEVÍRAT"

 
4. Seznam příloh, které uchazeč předkládá s přihláškou:

1) vyplnění osobní dotazník*
2) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců**
3) výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců**
4) neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
5) neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal
6) potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
7) přehled odborné praxe uchazeče

*)přílohy jsou spolu s přihláškou ke stažení na webových stránkách zde
**)nedokládá uchazeč zaměstnaný u vyhlašovatele


 
5. Kritéria pro hodnocení uchazečů:

A - Povinná kritéria dle vyhlášky č.186/2009, Sb.:

1) odborná způsobilost
2) zdravotní způsobilost
3) bezúhonnost
4) zařazení do specializačního vzděláváníB - Hodnotící kritéria pro osobní pohovor a jejich váha při hodnocení:


1) motivace uchazeče pro specializační vzdělávání v oboru dotačního programu 20%
2) motivace uchazeč ke specializačnímu vzdělávání v agentuře zdravotní domácí péče 30%
3) dosavadní odborná praxe uchazeče 30%
4) komunikační schopnosti 10%
5) znalost cizího jazyka 10%


 
6. Místo a konání výběrového řízení: Čankovská 1021/19, 360 05 Karlovy Vary, dne 31.8.2022 v 10 hodin


 
V případě dotazů kontaktujte pracoviště: Soňa Šatavová, tel.č. 730 516 270, email: satavova@ladara.eu


V Karlových Varech dne 1.8.2022