LADARA s.r.o., je společnost, která byla 12.07. 2005 zapsána ve Výpise obchodního rejstříku, vedeného krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 17521 LADARA s.r.o.

Společnost nahrazuje nestátní zdravotnické zařízení, které bylo registrováno již v roce 1993 pod názvem Pavla Andrejkivová DOMÁCÍ PÉČE. Toto nestátní zdravotnické zařízení má od roku 1994 uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami k poskytování domácí zdravotní péče – nyní odbornosti 925.

Historie naší agentury

► V roce 1994
dochází k rozšíření domácí péče o vznik dalšího zařízení a to „DOMOVINKY“ – vlastně stacionáře pro nemocné, který v roce 1994 přechází pod Farní charitu Karlovy Vary.

► V roce 1996
získává Domácí péče nájemní smlouvu v prostorách společnosti AURINKO na poliklinice ve Staré Roli a sídlem společnosti se tak stává Domácí péče na adrese Školní 736, Karlovy Vary – St. Role.
Naše agentura nezajišťovala pouze služby zdravotní, ale poskytovala péči i sociální. Sociální služby byly poskytovány jako součást služeb Agentury domácí zdravotní péče a byly poskytovány již od roku 1998.

► V roce 1998
agentura čerpala v rámci pilotního projektu finanční prostředky z PHARE.

► V roce 2002
byl za účelem možnosti poskytovat sociální služby vydán Živnostenský list s předmětem podnikání „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost.“

► V roce 2006
byla zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl O, vložka 95 dne 19. dubna 2006 dceřiná společnost Agentura domácí péče LADARA o.p.s. Tato společnost řídí a poskytuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/ 2006 Sb. Zákon o sociálních službách. Svoji činnost zahajuje 1.1.2007.

► 6.6.2000
zahajuje svoji činnost fyzioterapie v domácím prostředí.

► 8.2. 2006
nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje o poskytování fyzioterapie v domácím prostředí. Svoji činnost zahajuje 1.1. 2007.

► 30.5.2014
byla zapsána do katastru nemovitosti naše společnost Pavla Andrejkivová – LADARA s.r.o. a to na adresu Čankovská 1021/19. V měsíci červnu a červenci probíhaly přípravné práce pro přestěhovaní.
Nájem v prostorách Školní 736 byl ukončen již v měsíci srpnu s platnosti 30. záři 2015.
Naše přestěhování bylo ukončeno ke dni 31. srpna 2015.

► 28.4.2015
byla provedena změna označení společnosti na obchodní název „Pavla Andrejkivová – LADARA s.r.o. “
LADARA s.r.o. – LÁsku DÁvám RÁd

► V roce 2017–září
se naše společnost dostává do pilotního projektu VZP na poskytování Mobilní specializované paliativní péče.

► V roce 2018
projekt pokračuje s uzavřením smluv se všemi zdravotními pojišťovnami.

► V roce 2019–říjen
dochází k otevření 1. Paliativní ambulance v Karlovarském kraji.