Tísňová péče v Karlových Varech

POSLÁNÍ TÍSŇOVÉ PÉČE:

Snahou při poskytování tísňové péče je oddalovat nebo zkracovat pobyt v sociálních pobytových zařízení. Tísňovou péči chceme poskytovat odborně tak, aby jedinec byl schopen žít plnohodnotný život v kruhu své rodiny, ve svém přirozeném sociálním prostředí co nejdéle. Při zajišťování služby plně respektujeme osobnost a důstojnost uživatele.

Do cílů tísňové péče patří:

zajistit pocit bezpečí jak pro samotného uživatele, tak i pro jeho rodinné příslušníky a okolí a umožnit mu setrvat v jeho přirozeném sociálním prostředí co nejdéle,
snížení počtu čekatelů na umístění v pobytových sociálních zařízeních,
udržení maximálně možné soběstačnosti a nezávislosti starších osob a zdravotně postižených lidí,
narušení sociální izolace starých, osaměle žijících lidí,
snížení počtu hospitalizací v léčebných zdravotních zařízeních,
zkrácení doby hospitalizace ve zdravotních zařízeních,
snížení narůstajícího počtu rizik (zdravotních, sociálních i kriminálních).

Tísňová péče je poskytována na základě těchto principů:

uplatňování obecně přijímaných hodnot, jako je svoboda volby, úcta ke každému jednotlivci,
zodpovědnost, spravedlnost, poctivost, ochrana práv uživatelů a nejvyšší dosažitelná kvalita ve službě,
respektování lidských práv a důstojnosti uživatelů,
podpora soběstačnosti uživatele,
respektování volby uživatele,
podpora života uživatele v rámci jeho přirozeného sociálního prostředí,
vysoká profesionalita pracovníků,
autonomie (přenechání zodpovědnosti uživatele za svá rozhodnutí)..

Cíle tísňové péče a principy poskytování tísňové péče jsou prezentovány jako veřejný závazek.

Kapacita

Tísňovou péči můžeme denně poskytnout 50 uživatelům.

Komu je tísňová péče určena

Tísňová péče je určena cílové skupině uživatelů:

osobám s chronickým onemocněním,
osobám se zdravotním postižením,
seniorům.

Věková struktura uživatelů:

dospělí (27–64 let),
mladší senioři (65–80 let),
starší senioři (nad 80 let).

Tísňová péče není určena pro:

uživatele, kteří nejsou schopni rozeznat krizovou situaci a nejsou schopni použít mobilní telefon pro tísňové volání.

Co je to tísňová péče?

Agentura domácí péče Ladara poskytuje tísňovou péči.

Hlavní úlohou tísňové péče je zajistit pocit bezpečí jak pro samotného uživatele tak i pro jeho rodinné příslušníky a okolí.

Denně se setkáváme s různými rizikovými situacemi v bytech uživatelů sociálních služeb. Nejčastější rizikové situace jsou pády samotného uživatele, zhoršení jeho zdravotního stavu.

Tato rizika lze eliminovat zavedením tísňové péče. Tísňová péče je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně po dobu celého roku.

Tísňová péče je vhodným doplněním pečovatelské služby nebo osobní asistence. Poskytovatelé výše zmíněných služeb mohou pomocí tísňové péče za minimálních nákladů poskytnout péči uživatelům nepřetržitě po dobu 24 hodin po dobu celého roku.

Popis tísňové péče

Tísňová péče spočívá v zavedení tísňového volání pomocí mobilního telefonu (dále jen telefon), ve kterém je zabudováno tísňové tlačítko. Uživatel tísňové tlačítko použije v krizové situaci např. když spadne. Tísňové tlačítko slouží ke spojení s operátorkou tísňové péče. Po spojení s operátorkou dochází k řešení situace uživatele a následném výjezdu pracovníka tísňové péče, který nastalou situaci řeší přímo v bytě uživatele.
Z tohoto mobilního telefonu je možné volat jako z jiného mobilního telefonu, tak jak jste zvyklí.
Pomocí zprávy SMS lze uživateli připomenout návštěvu lékaře, medikaci léků apod.

Tísňová péče je zpoplatněna paušální měsíční částkou 150 Kč. Na úhradu těchto služeb lze využít příspěvek na péči.

Popis úkonů tísňové péče

Popis zajištění tísňové péče

Uživatel služby je vybaven zařízením tísňové péče (mobilním telefonem s tísňovým tlačítkem). Zařízení tísňové péče je ve vlastnictví Agentury domácí péče. Pro zajištění tísňové péče lze využít i mobilní telefon samotného uživatele – tento mobilní telefon musí být vybaven tísňovým tlačítkem a odpovídajícím technickým parametrům (např. možnost programování tísňového tlačítka).

Pro poskytnutí tísňové péče je nutné, aby nám uživatel předal klíče od bytu. Předání klíčů se děje pomocí protokolu. Klíče jsou umístněny v trezoru Agentury domácí péče LADARA, která je může použít pouze v případě krizové situace uživatele. Klíče jsou evidovány pod čísly, které mají k dispozici pouze zaměstnanci Agentury domácí péče LADARA, kteří zajišťují tísňovou péči. Jednotlivé úkony tísňové péče vymezuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č.505/2006 Sb.,§ 7.

Popis jednotlivých úkonů tísňové péče je uveden zde.

Jednání se zájemcem o službu + smlouva

S každým zájemcem, který projeví zájem o využití tísňové péče probíhá jednání. Jednotlivé kroky tohoto jednání jsou popsány zde.

V případě, že zájemce projeví zájem o zavedení tísňové péče dochází mezi ním a poskytovatelem tísňové péče k podpisu smlouvy. Smlouva o poskytování tísňové péče je uvedena zde.

Podání stížností

Každý uživatel má možnost stěžovat si samostatně, případně zprostředkovaně na kvalitu nebo způsob poskytování jednotlivých úkonů tísňové péče.
Popis podávání stížností je uveden zde.