Poslání a cíle osobní asistence

Naší snahou je poskytovat osobní asistenci odborně tak, aby jedinec byl schopen žít plnohodnotný život v kruhu své rodiny, ve svém přirozeném sociálním prostředí. Při zajišťování služby plně respektujeme osobnost a důstojnost uživatele. Tato sociální služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí, kde uživatel žije, pracuje nebo se vzdělává. Je zajišťována na základě aktuální potřeby uživatele v předem stanoveném rozsahu, nikoli výčtem úkonů.

Kapacita

Osobní asistence můžeme denně poskytnu 10 uživatelům.

Agentura domácí péče LADARA si vytkla při poskytování sociálních služeb následující cíle:

Více jak 70% uživatelů zůstane ve svém přirozeném prostředí.
U více jak 70% nedojde k vytvoření závislosti na službě tím, že nedojde k rozšíření poskytovaných úkonů.
prostředí.

Sledované ukazatele se nám daří naplňovat.

OSOBNÍ ASISTENCE JE POSKYTOVÁNA NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PRINCIPŮ:

podpora života uživatele v rámci jeho přirozeného sociálního prostředí,
osobní asistence je řízena potřebami uživatele,
respektuje lidskou důstojnost, jedinečnost a práva,
podpora uživatele v samostatném a nezávislém životě s cílem předcházet či zamezit jeho sociálnímu vyloučení, navrátit jej do běžného života,
poskytování jen těm, kteří tuto službu potřebují a v takové míře, která je nezbytná.

Co je to osobní asistence?

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Jednání se zájemcem o službu + smlouva

S každým zájemcem, který projeví zájem o využití pečovatelské služby probíhá jednání. Jednotlivé kroky totoho jednání jsou popsány zde.

V případě, že zájemce projeví zájem o zavedení pečovatelské služby dochází mezi ním a poskytovatelem pečovatelské služby k podpisu. Smlouvy jsou uvedeny níže:

Smlouva o poskytování osobní asistence

Popis úkonů

Jednotlivé úkony osobní asistence vymezuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č.505/2006 Sb.,§ 5.
Znění vyhlášky je uvedeno v záložce Zákony.

Popis rozsahu jednotlivých úkonů osobní asistence je uveden zde.

Podávání stížností

Každý uživatel má možnost stěžovat si samostatně, případně zprostředkovaně na kvalitu nebo způsob poskytování jednotlivých úkonů osobní asistence.
Způsob podávání stížností je uveden zde.

Komu je osobní asistence určena

Cílová skupina uživatelů:

osobám s chronickým onemocněním,
osoby s jiným zdravotním postižením včetně osob, které z důvodu úrazu potřebují dočasně pomoc jiné fyzické osoby,
osoby se zdravotním postižením,
senioři.

Věková struktura uživatelů:

dospělí (27–64 let),
mladší senioři (65–80 let),
starší senioři (nad 80 let).

Osobní asistence není určena pro:

žadatele, kteří nespadají do cílové skupiny,
žadatele, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních.