Sociální služba v Karlovarském kraji

Naše poslání

Pomoc a podporu poskytuje LADARA osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a nebyly by schopny bez pomoci druhých nadále žít ve svém domácím prostředí. Odbornou a laskavou péčí se Agentura domácí péče LADARA snaží uživatelům zachovat co nejvyšší míru soběstačnosti a umožňuje jim zůstat tam, kde dlouhá léta žijí, kde mají rodinu, přátelé, sousedy, kde se cítí dobře a bezpečně.

LADARA svého poslání dosahuje především:

poskytováním sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to pečovatelská služba, osobní asistence a tísňová péče,

podporou vzdělávání a organizováním volnočasových aktivit pro dospělé.

Sociální služba Pečovatelská služba společnosti LADARA je sociální službou poskytovanou dle § 39 zákona č. 108 /2006 Sb. o sociálních službách (dále jen ZSS), ve znění pozdějších předpisů a § 6 prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. (dále jen Vyhláška), kterou se provádí ZSS.

Pečovatelská služba LADARY je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována od 7:00 do 21:00 v Karlových Varech a okolí, v Nové Roli a okolí a v Lomnici

Krátkodobý cíl:

vyřešit nepříznivou sociální situaci uživatele,
poskytovat komplex služeb a úkonů vedoucích k soběstačnosti uživatele sociální služby,
umožnit zapojení uživatelů do běžného života,
pomáhat uživateli překonávat jeho omezení a tím zvyšovat kvalitu jeho života.

Dlouhodobý cíl:

prodloužit dobu, kterou lidé mohou žít ve svém přirozeném prostředí a nemuseli jít do pobytového zařízení.

Kapacita

Pečovatelská služba může denně poskytnout péči 140 uživatelům.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PRICIPŮ:

respektování lidských práv a důstojnosti uživatelů,
podpora soběstačnosti uživatele,
podpora života uživatele v rámci jeho přirozeného sociálního prostředí,
časová a místní dostupnost služby,
vysoká profesionalita pracovníků v sociálních službách.

Komu je pečovatelská služba určena

Cílová skupina uživatelů:

osobám s chronickým onemocněním,

osobám se zdravotním postižením,

seniorům.

Věková struktura uživatelů:

dospělí (27–64 let),

mladší senioři (65–80 let),

starší senioři (nad 80 let).

Pečovatelská služba není určena pro:

žadatele, kteří nespadají do cílové skupiny,

žadatele, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních,

sobám, které nepotřebují ke zvládání běžných úkonů a dovedností pomoc druhé osoby.

Co je to pečovatelská služba?

Pečovatelská služba je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Službu poskytujeme ve vymezeném čase v domácnostech – ve vlastním sociálním prostředí klienta – uživatele sociální služby.
Úkolem pečovatelské služby je řešit nepříznivou sociální situaci.Jedná se o takovou situaci, ve které osoba pro ztrátu soběstačnosti z důvodu věku a zdravotního stavu není schopna dostatečně zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby, a tyto potřeby nejsou ani jinak dostatečně zabezpečeny.

Základní sociální poradenství:

Při řešení nepříznivé sociální situace poskytujeme bezplatně základní sociální poradenství formou pomoci hledání řešení, a to zejména:

poskytnutím informací, které vedou k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,poskytnutím informací o možnostech výběru druhu sociální služby podle individuálních potřeb občana,

poskytnutím informací o základních právech a povinnostech v souvislosti s poskytováním sociálních služeb,

poskytnutím informací o možnosti pomoci a podpory členů rodiny, kteří se podílejí na péči o osobu vyžadující pomoc jiné osoby (instituce).

Popis možných nepříznivých sociálních situací:
Úkony pečovatelské služby, které provádíme, umožňují uživatelům sociální služby setrvávat v jejich přirozeném domácím prostředí.

Mohou nastat následující nepříznivé sociální situace:

uživatel není sám schopen provést úkony osobní hygieny,

uživatel není schopen sám dodržovat stravovací a pitný režim,

uživatel není schopen sám pečovat o domácnost,

uživatel má pocit osamocení.

Popis úkonů:

Jednotlivé úkony pečovatelské služby vymezuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č.505/2006 Sb.,§ 6.
Znění vyhlášky je uvedeno v záložce Zákony.

Zde je uveden popis úkonů pečovatelské služby.

Jednání se zájemcem o službu včetně smlouvy

S každým zájemcem, který projeví zájem o využití pečovatelské služby probíhá jednání. Jednotlivé kroky totoho jednání jsou popsány zde.

V případě, že zájemce projeví zájem o zavedení pečovatelské služby dochází mezi ním a poskytovatelem pečovatelské služby k podpisu. Smlouvy jsou uvedeny níže:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby – Karlovy Vary

Smlouva o poskytování pečovatelské služby – Nová Role

Podání stížností

Každý uživatel má možnost stěžovat si samostatně, případně zprostředkovaně na kvalitu nebo způsob poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Popis podávání stížností je uveden zde.