Domácí zdravotní péče v Karlovarském kraji

Cílem naší služby bylo a je zachování či zlepšení kvality života našich klientů.

Domácí zdravotní péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti.

Poskytujeme komplexní zdravotní péči v domácím prostředí pro klienty všech věkových kategoriích v přímé návaznosti na lůžková nemocniční zařízení a jiná odborná pracoviště. Domácí zdravotní péči zajišťujeme v úzké spolupráci se sociálními pracovníky, ošetřujícími lékaři či jinými odborníky ve spádové oblasti Karlovy Vary a jeho okolí.

Jak si zajistit službu domácí zdravotní péče?

Domácí zdravotní péče je poskytována na základě doporučení ošetřujícího lékaře.

Po běžném vyšetření lékař stanoví formu a cíl domácí péče, včetně doporučené frekvence návštěv. Naše sestra podle tohoto doporučení spolu s pacientem vypracuje ošetřovatelský plán, kterému se jednotlivé návštěvy přizpůsobí. Lékař je pravidelně a přesně informován o aktuálním průběhu léčby i o zdravotním stavu pacienta.

Jak to probíhá?

Po indikaci – ordinaci zdravotní péče ošetřujícím lékařem je klient navštíven vybraným pracovníkem domácí péče, který provede vstupní pohovor, vyšetření klienta a zhodnocení stavu vlastního sociálního prostředí. Seznámí klienta s rozsahem výkonů a frekvencí domácí péče, dohodne se s klientem na harmonogramu odborné i laické péče, která bude v působnosti agentury, klienta a jeho blízkých.

Pokud je indikována domácí péče v průběhu hospitalizace klienta nebo po jednodenním zákroku, je vhodné, aby ke kontaktu s klientem došlo ještě v průběhu pobytu klienta v zařízení tak, aby se pracovník domácí péče dohodl o dalším vhodném postupu s ošetřujícím lékařem i personálem. Domácí péče je v tomto případě zahájena v den následující po propuštění klienta, nebo bezprostředně po provedení jednodenního zákroku.

Jak je hrazena domácí zdravotní péče?

Zdravotní domácí péče je plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Proč zůstávat v nemocnici kvůli třeba jen injekcím nebo převazu rány? Nemohla by to provést kvalifikovaná zdravotní sestra u Vás doma – u pacienta? Ale samozřejmě mohla!
A to je princip domácí zdravotní péče, protože „Málokdo se do nemocnice těší…“

Komu je zdravotní péče určena

Péče o diabetiky, tzn. aplikace inzulínu, zaučování k aplikaci, sledování stavu

Péče o katetry, kolostomie

Péče o dialyzované pacienty

Převazy, odběry biologického materiálu

Rehabilitační ošetřovatelství

Ošetření dekubitů a jejich prevence

Aplikace všech forem léčiv, včetně infuzní terapie

Osobám po operačních zákrocích

Chronicky či nevyléčitelně nemocným, jejichž zdravotní i duševní stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou domácí
péči kvalifikovaného zdravotnického personálu

Osobám po mozkových příhodách, s roztroušenou sklerózou, komplikovanou cukrovkou, senilní či neurodegenerativní demencí, CHOPN nebo Parkinsonovou nemocí

Osobám s plným nebo částečným ochrnutím, nebo se závažným duševním onemocněním, s imunodeficitem, či chronickou bolestí

Osoby, jež jsou závislé na sondové výživě, případně osoby se stomiemi a nebo permanentními katetry

Naše služby domácí zdravotní péče

odběry krve a jiného biologického materiálu

kontrola fyziologických funkcí (krevní tlak, pulz, tělesná teplota, dýchání)

podávání (aplikace) léků, injekcí, infuzí

aplikace inzulinu, zácvik pacienta či osoby blízké v aplikaci

podávání parenterální/enterální výživy

ošetřování žilních katétrů

převazy operačních ran, bércových vředů, proleženin a jiných kožních defektů, ošetřování diabetické nohy (pod dohledem sestry specialistky na hojení ran)

cévkování (žen), klyzma

péče o stomie

7 dní v týdnu, 365 dní v roce

Tým pracovníků je koordinován dispečinkem agentury Pavla Andrejkivová – LADARA s.r.o..
Agentura domácí péče má pečlivě propracovaný organizační a provozní řád.
Pro kontakt s ošetřujícími lékaři, klienty i veřejností slouží dispečink agentury, který přijímá dotazy, požadavky a připomínky na níže uvedených telefonních číslech.

Koordinátorka dispečinku
Jedná se o vrchní sestru, která okamžitě zajisťuje v přímém kontaktu s pracovníky v terénu zahájení zdravotní péče, změny i rozšíření domácí zdravotní péče u konkrétního klienta.

Manažer péče
Jedná se o všeobecnou sestru pro domácí péči, či jiného člena týmu, který odpovídá za kvalitu a dostupnost domácí péče. Tento pracovník je ve stálém kontaktu s klientem a dle indikace ošetřujícího lékaře odpovídá za harmonogram a organizační zajištění poskytované domácí péče. V pravidelných, předem dohodnutých intervalech předává ošetřujícímu lékaři informace o celkovém stavu klienta a současně aktuálně signalizuje potřebné změny v rozsahu indikace výkonů domácí péče.