Pečovatelská služba v Karlovarském kraji

 
Naše poslání:
Naším posláním je pomáhat všem znevýhodněným osobám (osoby s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením či senioři) tak, aby byly schopny žít plnohodnotným životem v kruhu své rodiny, ve svém přirozeném (domácím) prostředí. Naší snahou je poskytovat komplex služeb a úkonů (např. pomoc při hygieně, drobný úklid, doprovod do společnosti, atd.) vedoucích k zachování soběstačnosti uživatele sociální služby, umožnit mu zapojení do běžného života, naplňovat jeho potřeby, zachovat dosavadní způsob života a jeho setrvání v domácím prostředí. Tímto pomůžeme vyřešit uživateli jeho nepříznivou situaci a případně zamezit jeho sociálnímu vyloučení. Tato sociální služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí, kde uživatel žije, pracuje nebo se vzdělává. Je zajišťována na základě aktuálních potřeb a přání uživatele v předem stanoveném rozsahu, nikoli výčtem úkonů.
 
 
 
Krátkodobý cíl:
 • vyřešit nepříznivou sociální situaci uživatele,
 • poskytovat komplex služeb a úkonů vedoucích k soběstačnosti uživatele sociální služby,
 • umožnit zapojení uživatelů do běžného života,
 • pomáhat uživateli překonávat jeho omezení a tím zvyšovat kvalitu jeho života.
 
 
 
Dlouhodobý cíl:
Prodloužit dobu, kterou lidé mohou žít ve svém přirozeném prostředí a nemuseli jít do pobytového zařízení.
 
 
 
 
Kapacita
Pečovatelská služba můžeme denně poskytnout péči 140 uživatelům.

 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PRINCIPŮ:
 • respektování lidských práv a důstojnosti uživatelů,
 • podpora soběstačnosti uživatele,
 • podpora života uživatele v rámci jeho přirozeného sociálního prostředí,
 • časová a místní dostupnost služby,
 • vysoká profesionalita pracovníků v sociálních službách.

 
 
 

Komu je pečovatelská služba určena

 
Pečovatelská služba je určena cílové skupině uživatelů:
 • osobám s chronickým onemocněním,
 • osobám se zdravotním postižením,
 • seniorům.
 
 
 
Věková struktura uživatelů:
 • dospělí (27 - 64 let),
 • mladší senioři (65 - 80 let),
 • starší senioři (nad 80 let).
 
 
 
Pečovatelská služba není určena pro:
 • žadatele, kteří nespadají do cílové skupiny,
 • žadatele, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních,
 • osobám, které nepotřebují ke zvládání běžných úkonů a dovedností pomoc druhé osoby.
 
 
 
 
 
 

Co je to pečovatelská služba?

 
Pečovatelská služba je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Službu poskytujeme ve vymezeném čase v domácnostech - ve vlastním sociálním prostředí klienta - uživatele sociální služby.
 
 
 
Úkolem pečovatelské služby je řešit nepříznivou sociální situaci.
Jedná se o takovou situaci, ve které osoba pro ztrátu soběstačnosti z důvodu věku a zdravotního stavu není schopna dostatečně zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby, a tyto potřeby nejsou ani jinak dostatečně zabezpečeny.
 
 
 
 
 
Základní sociální poradenství:
 
 
Při řešení nepříznivé sociální situace poskytujeme bezplatně základní sociální poradenství formou pomoci hledání řešení, a to zejména:
 • poskytnutím informací, které vedou k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
 • poskytnutím informací o možnostech výběru druhu sociální služby podle individuálních potřeb občana,
 • poskytnutím informací o základních právech a povinnostech v souvislosti s poskytováním sociálních služeb,
 • poskytnutím informací o možnosti pomoci a podpory členů rodiny, kteří se podílejí na péči o osobu vyžadující pomoc jiné osoby (instituce).

Popis možných nepříznivých sociálních situací:
Úkony pečovatelské služby, které provádíme, umožňují uživatelům sociální služby setrvávat v jejich přirozeném domácím prostředí.
 
 
 
Mohou nastat následující nepříznivé sociální situace:

 • uživatel není sám schopen provést úkony osobní hygieny,
 • uživatel není schopen sám dodržovat stravovací a pitný režim,
 • uživatel není schopen sám pečovat o domácnost,
 • uživatel má pocit osamocení.
 
 
 
 
 
 
 

Popis úkonů

 
Jednotlivé úkony pečovatelské služby vymezuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č.505/2006 Sb.,§ 6.
Znění vyhlášky je uvedeno v záložce Zákony.

Zde je uveden popis úkonů pečovatelské služby.
 
 
 
 

Jednání se zájemcem o službu včetně smlouvy

 
S každým zájemcem, který projeví zájem o využití pečovatelské služby probíhá jednání. Jednotlivé kroky totoho jednání jsou popsány zde.

V případě, že zájemce projeví zájem o zavedení pečovatelské služby dochází mezi ním a poskytovatelem pečovatelské služby k podpisu. Smlouvy jsou uvedeny níže:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby - Karlovy Vary

Smlouva o poskytování pečovatelské služby - Nová Role
 
 
 
 

Podání stížností

 
Každý uživatel má možnost stěžovat si samostatně, případně zprostředkovaně na kvalitu nebo způsob poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Popis podávání stížností je uveden zde.